เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ - ความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม