ครม.เพิ่มค่าชดเชยผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 3 พันบาท

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะรัฐมนตรี เพิ่มค่าชดเชยผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท พร้อมมาตรการเสริมอื่นๆ ทั้งขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และอีสาน ไม่ต่ำกว่า 30,000 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น 3 มาตรการ ทั้งการจ่ายเงินชดเชยครอบครัวละ 3,000 บาทในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติ และเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน หรือประกอบธุรกิจการเกษตร ที่มีการรับรองว่าเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ มาตราการที่ 2 คือการชะลอการชำระหนี้ โดยรัฐจะชดเชยดอกเบี้ย 1,300 กว่าล้านบาท และการให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยรายละ 5,000 บาท ส่วนที่เป็นสมาชิก ธกส.จะขยายเวลาการชำระหนี้ หรือกำหนดวันชำระหนี้ในวันที่เหมาะสม รวมถึงให้สินเชื่อเพื่อทำการเกษตรใหม่ สุดท้ายเป็นมาตรการเสริมสร้างอาชีพใหม่ นอกจากนี้ รัฐบาลยังเตรียมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมกับพื้นที่ที่ใช้เป็นแหล่งรองรับน้ำอีกด้วย

คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบหลักการเพิ่มอัตราเงินตอบแทน กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน, แพทย์ประจำตำบล, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, โดยเพิ่มเพดานขึ้น 25 ขั้น ขั้นละ 200 บาท โดยพิจารณาขั้นเป็นรายปี ซึ่งทำให้เดิมกำนันได้ค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อเดือนเป็นสูงสุด 15,000 บาท ผู้ใหญ่บ้าน 8,000 บาท เพิ่มเป็น 13,000 บาท ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการสร้างคะแนนเสียง หรือเรื่องการเมืองแต่อย่างใด

TAG : ขยายเวลาชำระหนี้ค่าชดเชยน้ำท่วมน้ำท่วมค่าชดเชยผู้ประสบอุทกภัยช่วยน้ำท่วมมติ ครม