มท.สั่งสำรวจยุ้งฉางทั่วประเทศ วางแผนช่วยชาวนาเป็นระบบ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กระทรวงมหาดไทย สั่งการทุกจังหวัดเร่งสำรวจยุ้งฉาง และไซโลทั่วประเทศ เพื่อวางแผนในการให้ความช่วยเหลือ และบริหารจัดการข้าวอย่างเป็นระบบ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการจัดประชุม และบูรณาการผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ให้สำรวจข้อมูลเรื่องจำนวน, ปริมาณความจุที่สามารถกักเก็บได้ และสถานที่ตั้งของยุ้งฉาง ไซโล ธนาคารข้าว ที่ดำเนินการโดยสหรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่ให้เช่าพื้นที่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้รายงานต่อกระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้

ส่วนยุ้งฉาง และไซโล ที่เป็นของชาวนาเอง ให้สำรวจเป็นรายอำเภอ และส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ พร้อมกำชับให้นายอำเภอทุกแห่ง ควบคุมกำกับดูแลให้ข้อมูลที่ได้รับเป็นปัจจุบัน และถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล ให้หน่วยงานต่างๆไว้ใช้ประกอบการกำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนา และเกษตรกรอื่นๆในปีต่อๆไปด้วย

TAG : สำรวจยุ้งฉางช่วยชาวนากระทรวงมหาดไทย