กระทรวงการต่างประเทศ จัดนิทรรศการ สืบสาน...สมานมิตร เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๙

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศจัดนิทรรศการ “สืบสาน...สมานมิตร” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ

ภายในนิทรรศการ มีการจัดแสดงภาพถ่ายและสิ่งของ รวมทั้งวีดิทัศน์ สื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไทยกับการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาคมโลกน้อมรำลึกและร่วมสืบสานพระราชปณิธาน

สำหรับพิธีเปิดงานเมื่อวานนี้ มีคณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศกว่า 80 คนเข้าร่วมชื่นชมนิทรรศการ อันแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ปกแผ่ไปยังนานาอารยประเทศทั่วโลก

TAG : สืบสานสมานมิตรนิทรรศการสืบสานสมานมิตร