สนช.อัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้ เป็นไปตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ประกอบกับมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ที่บัญญัติไว้ว่า เมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาท ไว้ตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานสนช.ในฐานะประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป

สำหรับการแจ้งสถาปนาแต่งตั้งองค์พระรัชทายาทครั้งนี้ ได้พิจารณาตามประวัติศาสตร์ ข้อกฎหมาย ประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาและโบราณราชนิติประเพณี โดยเฉพาะข้อกฎหมายที่ปรากฎไว้ในรัฐธรรมนูญที่มาทุกฉบับนับตั้งแต่ปี 2534 จนกระทั่งถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านการออกเสียงประชามติจากประชาชน จึงเห็นได้ว่าเป็นการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสืบราชสันติวงศ์ไว้เป็นแบบแผนเดียวกัน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. กล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี หลังจากนี้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลเชิญตามขั้นตอนต่อไปโดยเร็วที่สุด

TAG : สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นครองราชย์อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์