เทศบาลตำบลช้างเผือกสั่งรื้อดาดฟ้าชั้น 5 มาลินสกาย - โรงแรมเดอะคอร์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เทศบาลตำบลช้างเผือกสั่งรื้อดาดฟ้าชั้น 5 ที่ตั้ง มาลินสกาย และดาดฟ้าโรงแรมเดอะคอร์ ให้เสร็จภายใน 30 วัน หลังพบก่อสร้างผิดแบบแปลน

นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ลงนามในหนังสือลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตรายตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง และคำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง ปิดประกาศที่ร้านมาลินสกาย

หนังสือคำสั่งระบุว่า เนื่องจากมีการกระทำให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ แบบแปลนที่ได้รับใบอนุญาต และการกระทำนั้นไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จึงสั่งให้รื้อถอนส่วนที่ต่อเติมเป็นโครงสร้างเหล็กตั้งแต่ชั้นดาดฟ้าชั้น 5 ที่ร้านอาหารมาลินสกาย ให้แล้วเสร็จใน 30 วัน

นอกจากนี้ที่โรงแรมเดอะคอร์ ก็มีการปิดคำสั่งรื้อถอนส่วนต่อเติมบริเวณชั้นดาดฟ้า ชั้น 5 เช่นกันรวมทั้งยังมีประกาศห้ามเปิดกิจการโรงแรมเนื่องจากยังไม่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการ

TAG : รื้อดาดฟ้ามาลินสกายเทศบาลตำบลช้างเผือกรื้อดาดฟ้าโรงแรมเดอะคอร์เมาลินสกายโรงแรมเดอะคอร์โครงการเดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์