เริ่มแล้ว! 3 เม.ย. ลงทะเบียนคนจน 2560 เช็คขั้นตอน ตรวจสอบเงื่อนไข มีสิทธิหรือไม่ ไปดู

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

 ลงทะเบียนคนจน 2560

วันนี้(3 เม.ย.) หน่วยงานภาครัฐ พร้อมเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ลงทะเบียนคนจน รอบใหม่ ปี 2560 เป็นวันแรก เพิ่มมาตรการขึ้นรถไฟฟ้าฟรี และย้ำว่าต้องลงทะเบียนใหม่ทุกราย   

การเปิด ลงทะเบียนคนจน 2560 รอบนี้ จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้รัฐ มีข้อมูลของผู้มีรายได้น้อย และจัดสวัสดิการช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย หลังจากปี 2559 มีผู้มาลงทะเบียน กว่า 8 ล้าน 3 แสนราย ซึ่งคาดการณ์ว่า ปีนี้จะมีผู้มาลงทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 14-15 ล้านคน

โดยที่สวัสดิการที่จะมอบให้ จะไม่ใช่การแจกเงิน 1,500-3,000 บาท เหมือนที่ผ่านมา แต่จะเปลี่ยนเป็นแจกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้รับสวัสดิการจากภาครัฐแทน     

สำหรับสิทธิประโยชน์เบื้องต้น มีทั้งค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ที่กำลังพิจารณาว่าจะให้ฟรี หรือให้ส่วนลด ร้อยละ 25-50  เช่นเดียวกับค่ารถเมล์ รถไฟฟรี รวมถึงรถไฟฟ้า และในอนาคต จะเสนอมาตรการเพิ่มเติม คือการประกันภัย 99 บาท และลดค่าครองชีพจากค่าเช่าบ้าน เป็นต้น 
 
ผู้มีสิทธิ์ จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด  โดยต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป  มีรายได้ในปีที่แล้ว ไม่เกิน 1 แสนบาท   ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือหากมีบ้านพักอาศัย ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา  ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร   มีที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ หรือที่ดินอื่นที่ไม่ใช่การเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่

  
คุณสมบัติโดยละเอียดของผู้มีสิทธิ ลงทะเบียนคนจน 2560

1 ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปโดยต้องเกิดก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2542
2 ต้องเป็นคนว่างงานหรือมีรายได้ในปี 2559 ไม่เกิน 1 แสนบาท
3 ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคารสลากออมสิน พันธบัตร และตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท
4 ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ
        -กรณีที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
        -กรณีอยู่อย่างเดียวต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
        -กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ การอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
        -กรณีที่ดิน หากเพื่อการเกษตรต้องมีไม่เกิน 10 ไร่ หรือ กรณีเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องไม่เกิน 1 ไร่


สถานที่ ลงทะเบียนคนจน 2560

1 ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
2 ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
3 ธนาคารธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
4 คลังจังหวัด 76 จังหวัด
5 สำนักงานเขต 50 เขตในกรุงเทพฯ


ระยะเวลาการ ลงทะเบียนคนจน 2560

ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. - 15 พ.ค. 2560สำหรับขั้นตอนการ ลงทะเบียนคนจน 2560 ง่ายๆ มีดังนี้1. การขอและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ลงทะเบียนคนจน 2560

สำหรับการ ลงทะเบียนคนจน 2560 จะมีการเพิ่มจุดลงทะเบียนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย เพิ่มที่ สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต โดยสามารถรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้จากเว็บไซต์ www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


2. การทำความเข้าใจและกรอกแบบฟอร์ม

ผู้ลงทะเบียนควรศึกษาแบบฟอร์มให้เข้าใจ และเตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นให้พร้อม เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และบุตร, สมุดทะเบียนบ้าน, ทะเบียนผู้พิการ, ทะเบียนเกษตรกร และเลขที่บัญชีเงินฝาก เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องสำรวจว่าตนมีรายได้ เงินฝาก และหนี้สินเท่าใด

หลังจากนั้น ให้กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างละเอียดก่อนลงนามรับรองความถูกต้องและยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบ


3. การมาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง โดยการยื่นแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนเข้าระบบ และหลังลงทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องรับเอกสารหลักฐาน (ส่วนท้ายของแบบฟอร์ม) กลับไป เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ส่วนกรณี ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบมอบอำนาจมาแสดงในวันลงทะเบียนด้วย


สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ลงทะเบียนคนจน 2560 ได้ที่นี่ >> http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Content&file=contentview&contentID=CNT0017269&categoryID=CAT0001175


BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง , เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th/home/Press_release/News2017/029.pdf

TAG : ลงทะเบียนคนจน 2560