UN จัดอันดับความสุข ไทยขยับขึ้นมาอยู่ที่ 32 ของโลก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น (UN) ประกาศผลการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ประจำปี 2017

โดยประเทศไทยถูกประกาศให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดอันดับ 2 ของอาเซียน และเป็นอันดับที่ 32 ของโลก ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 1 อันดับ

ทั้งนี้ UN พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อายุขัยเฉลี่ยของประชากร เสรีภาพในการเลือกใช้ชีวิตและการทำงาน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคม ซึ่งประกาศนี้ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. ขอให้คนไทยร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกัน และ รัฐบาลจะทำทุกอย่างเพื่อให้คนไทยมีความสุขมากขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย รัฐจะดูแลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม ตลอดจนวางรากฐานการพัฒนาและปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับให้ไทยก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูง พร้อมสร้างกลไกการทำงานของรัฐให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้

TAG :