สกอ.สั่งแก้ไข 8 หลักสูตรปริญญาเอก 7 สถาบันไม่ได้มาตรฐาน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบุว่าคณะอนุกรรมการทำงาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้ตรวจสอบแล้วจาก 18 หลักสูตร ใน 7 มหาวิทยาลัย พบว่ามีการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน จำนวน 8 หลักสูตร ปัญหาเกิดจากอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีไม่ครบ หรือไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนได้ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร แล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ตรงกับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังพิจารณาถึงคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ที่นักศึกษาต้องจัดทำ และค้นคว้าวิจัยก่อนจบด้วย

สำหรับผลการตรวจสอบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.จะแจ้งไปให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดต่อไป เพื่อการผลิตดุษฎีบัณฑิตออกมาได้คุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือในการปรับคุณวุฒิการศึกษา หรือรับเข้าทำงานต่อไป

สำหรับนิสิตนักศึกษาและพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังตัดสินใจให้ลูกหลานสมัครเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา โปรดตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. ได้ที่ www.mua.go.th จะมีทั้งหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชมงคล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโทรศัพท์สอบถามสำนักงานมาตรฐาน และคุณภาพอุดมศึกษา สกอ.

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.mua.go.th, หรือโทร. 02-354-5564

TAG : ปริญญาเอกหลักสูตรปริญญาเอก 7 สถาบันปริญญาเอกไม่ได้มาตรฐาน