ใช้มาตรา 44 งดสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - หัวหน้า คสช.ใช้มาตรา 44 ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้ผู้ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 24 /2560 ที่ใช้อำนาจตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์อิสระอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งเหล่านี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง

โดยระหว่างกฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ให้ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ยกเว้นการพ้นจากตำแหน่งด้วยสาเหตุอื่น ซึ่งกรณีนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

TAG : มาตรา 44สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ