สนช. ถกกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ-การปฏิรูปประเทศ ให้แล้วเสร็จใน 120 วัน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำคัญ 2 ฉบับ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ และร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน สาระสำคัญคือการกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นกรรมการ พร้อมกำหนดแผนแม่บท วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงต้องให้ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศที่มีการจัดทำแผนในแต่ละด้านให้สอดคล้องกัน

ทั้งนี้ สนช. รับหลักการอย่างพร้อมเพรียงหลังสมาชิกส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุน

ส่วนความคืบหน้าการสร้างความปรองดองนั้น วันนี้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองหารืออนุกรรมการ 4 คณะ หลังกระบวนการรับฟังความเห็นพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองและภาคส่วนต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ในขั้นจัดทำร่างสัญญาประชาคม เบื้องต้นจะนำรายงานที่ประชุม ปยป. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันพรุ่งนี้

TAG : กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติปฏิรูปประเทศ