ปยป.เดินเครื่องขับเคลื่อนโรดแมป พัฒนาประเทศ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. วันนี้ ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการใน ป.ย.ป.ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน การเดินหน้ารถไฟทางคู่ไทย-จีน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นต้น

รวมถึงความคืบหน้ากฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหลักการแล้วเมื่อวานนี้ เพราะถือเป็นผลงานเด่นเปรียบได้กับการวางศิลาฤกษ์ของงานพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สำหรับการทำหน้าที่ของ ป.ย.ป.นั้น รัฐบาลยืนยันจำเป็นจะต้องอยู่ต่อไปเพื่อทำหน้าที่ประสานการทำงานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ส่วนกระบวนการเลือกตั้งนั้นจะเริ่มขึ้นหลัง 2 พระราชพิธีสำคัญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับมีผลบังคับใช้

TAG : ปยปสร้างความปรองดองปฏิรูปประเทศ