มติ สนช.ผ่านฉลุย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ใช้เวลา 3 ชั่วโมงมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับแรก 

เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต.และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.เสนอ โดยทั้ง 2 ฉบับใช้เวลาพิจารณารวม 3 ชั่วโมงก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับหลักการ    

จากนั้นได้ตั้งคณะกรรมาธิการแปรญัตติในประเด็นที่ยังเห็นไม่ตรงกันคณะละ 31 คนมาจากตัวแทนของ สนช. กรธ.คณะรัฐมนตรี กกต.และกฤษฏีกา ยกเว้นตัวแทนพรรคการเมือง โดยมีกรอบทำงาน 45 วันก่อนพิจารณาในวาระ 2 และให้ความเห็นชอบในวาระ 3 ภายในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ 

สำหรับสาระสำคัญของทั้ง 2 ฉบับนั้นประธาน กรธ.ยืนยันต่อที่ประชุมถึงหลัก 3 ประการ ได้แก่สิ่งใดที่ดีอยู่แล้วให้คงไว้ สิ่งใดบกพร่องก็เติมให้สมบูรณ์ และสิ่งใดควรมีก็จัดทำขึ้นใหม่ โดยในร่างกฎหมายว่าด้วย กกต.นั้นมีการเพิ่ม กกต.เป็น 7 คน ที่มีอำนาจมากขึ้นในการตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้ง มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง แทน กกต.จังหวัด เพื่อให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม 

ส่วนร่างกฎหมายที่ว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นการกำหนดการก่อตั้งพรรค สาขาพรรค สมาชิกพรรค รวมถึงอำนาจหน้าที่ ภารกิจและบทลงโทษพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ที่บรรดาพรรคการเมืองมองว่าเป็นการควบคุม เข้มงวดมากเกินไป โดยเฉพาะประเด็นให้สมาชิกต้องจ่ายเงินบำรุงพรรคปีละ 100 บาทถูกคัดค้านอย่างหนัก

TAG : สภานิติบัญญัติแห่งชาติสนชร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเลือกตั้ง