ภาพรวมอัตรากำลังภาครัฐ ข้าราชการบรรจุแล้ว 4 แสนคน 1 ใน 4 เป็นพยาบาล

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ภาพรวมอัตรากำลังภาครัฐ สัดส่วนข้าราชการประจำที่ได้บรรจุแล้วทั่วประเทศกว่า 400,000 คน และ 1 ใน 4 เป็นพยาบาลวิชาชีพ ติดตามรายงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. เปิดเผยตัวเลขข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ ล่าสุด มี 440,891 คน อัตรากำลังนี้ไม่รวมข้าราชการตำรวจ ทหาร และครูอาจารย์ ขณะที่พนักงานราชการมี 155,915 คน และลูกจ้างชั่วคราวอีก 332,570 คน             

คราวนี้มาดูสายงาน ที่มีจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญมากที่สุด 25 อันดับแรก ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ คิดเป็น 24.67 เปอร์เซ็นต์ของข้าราชการทั้งหมด จำนวนพยาบาลล่าสุดในปี 2560 เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข มีพยาบาลที่เป็นข้าราชการแล้ว 87,252 คน, พนักงานราชการ 260 คน, พนักงานกระทรวง 6,538 คน และมีพยาบาลลูกจ้างชั่วคราว 6,805 คน

และเมื่อจำแนกข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามส่วนราชการ พบว่ากระทรวงสาธารณสุข มีข้าราชการมากที่สุด 202,083 คิดเป็น 51.29 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

ความแตกต่างของการบรรจุอยู่ที่สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อาทิ ถ้าได้บรรจุเป็นข้าราชการ จะมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ทั้งข้าราชการเอง พ่อแม่ และบุตร ในรูปแบบที่เบิกจ่ายตรง เน้นการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ อีกทั้งยังมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข.ด้วย

ในขณะที่พนักงานราชการ จะมีสิทธิประโยชน์ประกันสังคม และความมั่นคงในการทำงาน เป็นลำดับรองลงมา ตามสัญญาจ้างมากที่สุด 4 ปี และต่อสัญญาได้อีก แต่มีอัตราเงินเดือนมากกว่าข้าราชการ 20 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิสวัสดิการจากประกันสังคมเช่นกัน และต่อสัญญาจ้างตามโครงการและเงินงบประมาณ

TAG : อัตรากำลังภาครัฐข้าราชการประจำข้าราชการบรรจุบรรจุข้าราชการพยาบาลวิชาชีพพยาบาล