กรมการข้าว จัดพิธีบวงสรวงข้าวแปลงนาประกอบพระเมรุมาศ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กรมการข้าว จัดพิธีบวงสรวงข้าว สำหรับใช้จัดสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ

วันนี้ กรมการการข้าว ได้จัดพิธีบวงสรวงข้าวเพื่อเริ่มต้นเพาะปลูก สำหรับนำไปใช้ในงานสถาปัตยกรรมประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณพื้นที่นอกรั้วราชวัตรทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกหลักของพระเมรุมาศ

ออกแบบให้ขอบคันนา เป็นรูปสัญลักษณ์เลขเก้าไทย สีดินทองใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงพระเมรุมาศที่สร้างขึ้น เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวไทย โดยปลูกในถาดสี่เหลี่ยม และจัดวางลงในแปลงนา ให้เสมือนนาจริง จำนวน 5 แปลง พื้นที่กว่า 1,600 ตารางเมตร และเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความหมาย ผ่านต้นข้าวระยะต่าง ๆ เช่น ระยะต้นกล้า ใช้ข้าวปทุมธานี 1 เป็นตัวแทนของภาคกลาง ส่วนในระยะแตกกอ ใช้ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และระยะออกรวง ใช้ข้าวพันธุ์ กข.31 หรือปทุมธานี 80 ซึ่งตั้งชื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

พร้อมทั้งหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์ ลงในกระบะเพาะ ก่อนจะมอบให้ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา และศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง รวมถึงกองประสานงานโครงการพระราชดำริ นำไปเพาะปลูก

TAG : พิธีบวงสรวงข้าวแปลงนากรมการข้าวพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช