สนช.เห็นชอบรายชื่อกรรมการ คตง.แล้ว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สนช.ให้ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว โดย นายสรรเสริญ พลเจียก มีคะแนนเห็นชอบน้อยที่สุด

โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ใช้เวลาในการประชุมลับเกือบ 3 ชั่วโมง เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. หลังมีการนำเสนอผลการตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน

โดยเฉพาะกรณีของ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่คณะกรรมาธิการได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติในหลายประเด็น ที่อาจเข้าข่ายมีคุณสมบัติขัดต่อการดำรงตำแหน่ง คตง. ในฐานะที่ทำหน้าที่เลขาธิการ ป.ป.ช. ด้วยเกรงว่าเมื่อภายหน้ามีการลงมติประเด็นใดประเด็นหนึ่งว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะทำให้ นายสรรเสริญ ขาดคุณสมบัติ และกระทบกับมติของ คตง.ด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการลงมติลับแล้ว ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาทั้ง 7 คน โดยนายสรรเสริญได้คะแนนน้อยที่สุดคือ 166 เสียง

TAG : คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสรรเสริญ พลเจียกรายชื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน