โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เปิด "คลินิกหมอครอบครัว" เตรียมรองรับคนไข้ที่จะมีเพิ่มขึ้น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวในประเทศ 13 สิงหาคม 2560 - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เปิด "คลินิกหมอครอบครัว" บริการระบบสาธารณสุขให้ชาวบ้านเชิงรุก ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ เตรียมรับมือโรคที่มากับน้ำหลังน้ำท่วมกาฬสินธุ์หนักในรอบ 16 ปี นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า คลินิกหมอครอบครัว เป็นการพัฒนาอีกขั้นตอนหนึ่งของการจัดระบบบริการระดับปฐมภูมิ ตามแผน 10 ปีของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคลินิกหมอครอบครัวจัดให้มีทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุขและวิชาชีพอื่นๆ ร่วมกับชุมชนในการดูแลชาวบ้านที่รับผิดชอบ 10,000 คนต่อทีม โดยคลินิกครอบครัวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีพื้นที่รับผิดชอบ 36 ชุมชน การจัดตั้งคลินิกครอบครัวดังกล่าว เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะในช่วงประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นช่วงเสี่ยงที่จะได้รับโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย ทั้งโรคประจำฤดู เช่น ฉี่หนู ไข้เลือดออก และโรคติดต่อต่างๆ ซึ่งทีมคลินิกหมอครอบครัว ได้เข้าไปช่วยเหลือตรวจสุขภาพ แจกจ่ายยาให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพ

TAG :