PEA เปิดงานแข่งขันทักษะการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 6/2560

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


วันจันทร์ที่ 6 พ.ย. 2560 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะการปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐานการทำงาน อีกทั้งยังพัฒนาและคัดเลือกบุคลากรต้นแบบหรือทีมงานต้นแบบ สำหรับเป็นแบบอย่างในการทำงานและเป็นแบบอย่างที่จะศึกษาเรียนรู้ ทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นไปตามนโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานทั้งของระบบไฟฟ้าและการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เป็นมาตรฐานในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ซึ่งการแข่งขันทักษะในการปฎิบัติงานนั้น ได้กำหนดการแข่งขันทั้งหมด 13 ประเภท แบ่งเป็น 2 ประเภทกลุ่มงาน ดังต่อไปนี้

ประเภทที่1 กลุ่มงานด้านเทคนิค 
1.การแข่งขันการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า
2.การแข่งขันทักษะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเหนือดิน
3.การแข่งขันการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง
4.การแข่งขันการตัดต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม
5.การแข่งขันการปักเสาแซมไลน์ โดยวิธีฮอทไลน์กระเช้า
6.การแข่งขันการออกแบบและประมาณการก่อสร้างขยายเขต
7.การแข่งขันเทคนิคการออกแบบและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ GIS
8.การแข่งขันทักษะการทำ Switching Order
9.การแข่งขันการวิเคราะห์ความผิดปกติของมิเตอร์ระบบ AMR
10.การแข่งขันการต่อสายเคเบิลอากาศ

ประเภทที่2 กลุ่มงานสนับสนุน 
11.การแข่งขันการบริการ Front Office
12.การแข่งขันงานก่อสร้างและรื้อถอนระบบจำหน่ายบนระบบ SAP
13.การแข่งขันการพิจารณาผลประกวดราคาจัดซื้อพัสดุ

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 696 คน

และในวันเดียวกันนี้ ผวก. ได้เป็นประธานเปิดงาน " standard performance day" ประจำปี 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักยกระดับมาตราฐานไฟฟ้าและยกระดับมาตราฐานการปฎิบติงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมได้แก่ การแข่งขัน PEA SPEC Challenge, การคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานเป็นเลิศด้านมาตราฐานสาขาการตรวจสอบมาตราฐานก่อสร้างระบบจำหน่ายเหนือดิน และคลินิกด้านมาตราฐานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม


 

 

 

 

TAG : PEAการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค