คลิปที่เกี่ยวข้อง

บริจาคเบี้ยผู้สูงอายุ เปิดช่องช่วยเหลือสังคม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้แจงถึงกรณีที่มีการวิจารณ์ว่า รัฐบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการมากกว่าพลเรือน และควรเรียกร้องให้ผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการ สละสิทธิ์เพื่อช่วยผู้สูงอายุที่เป็นพลเรือน โดยระบุว่า เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นเงินตอบแทนการทำงานที่ให้แก่ข้าราชการที่รับราชการมา ส่วนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเงินให้เปล่า ที่รัฐบาลให้สวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนพลเรือน ไม่อาจเปรียบเทียบกันได้

ทั้งนี้ รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยในระดับพื้นฐาน ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุเป็นการให้สวัสดิการแก่ประชาชนตามสิทธิ์ และโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นช่องทางในการเกื้อกูลกันของคนในสังคม เปิดให้ผู้มีรายได้ในการดำรงชีพที่เพียงพออยู่แล้ว นำเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับ ไปบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ซึ่งมีจำนวน 3,600,000 คน ให้มีรายได้ในการเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยสามารถแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ที่หน่วยงานที่ตนได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้ ได้แก่ สำนักงานเขต, อบต. และสำนักงานเมืองพัทยา โดยนำบัตรประชาชนพร้อมสำเนา ไปแจ้งบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป โดยจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติด้วย

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไปก็สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุได้ โดยจะได้รับสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าของเงินบริจาค เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกิน 10 % ของเงินได้พึงประเมิน หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว

TAG :