กระทรวงวิทย์ช่วยได้ : เอม หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ในเด็กออทิสติกสเปกตรัม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กระทรวงวิทย์ช่วยได้ : เพื่อความสม่ำเสมอ และพอเพียงในการพัฒนาเด็กออทิสติก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ จึงได้ร่วมให้การสนับสนุน ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล พัฒนา เอม หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ในเด็กออทิสติกสเปกตรัม

น้องเอม จะช่วยฝึกทักษะด้านการเลียน แบบการเคลื่อนไหวและการพูด เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและการสื่อสารกับผู้อื่น และสามารถดึงดูดความสนใจให้มีสมาธิเพิ่มขึ้น น้องเอม ยังรองรับการปรับเปลี่ยนเพื่อใช้พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นเด็กปกติได้อีกด้วย

เราให้การสนับสนุนการขยายผลการทดสอบน้องเอมในกลุ่มสถานศึกษาและสถานพยาบาล เพื่อการพิสูจน์ผลควบคู่ไปกับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก

ทุกครั้งที่คิดถึงการพัฒนาการ แค่คุณคิด...กระทรวงวิทย์ช่วยได้

ร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

TAG : กระทรวงวิทย์ช่วยได้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์เอม หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ออทิสติก สเปกตรัม