ปรากฏการณ์จิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ปรากฏการณ์จิตอาสาในสังคมไทย เห็นได้ชัดมากขึ้น เป็นพลังการทำความดี ให้คนไทยได้ชื่นชมคนดี มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น และไม่ทอดทิ้งกัน

จิตอาสากว่า 1,500 คนทั่วประเทศ มารวมตัวกันในงาน "รวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ" เน้นให้สังคมไม่ทอดทิ้งกัน เข้มแข็ง และมีคุณธรรม ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 สอดคล้องการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐบาลจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ งานด้านจิตอาสาประชารัฐ จะเน้นการมีส่วนร่วมช่วยเหลือ และจัดการแก้ปัญหาในชุมชน ปรับเปลี่ยนค่านิยม และพฤติกรรมของสังคม

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. กล่าวว่า กระแสจิตอาสาในสังคมไทยเกิดขึ้นอย่างเด่นชัด ในห้วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา และในช่วง 2-3 เดือนมานี้ เป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน คนไทยมุ่งมั่นเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และก่อนหน้านี้ ทุกครั้ง ที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วม หรือเหตุการณ์ที่มีคนในสังคมตกทุกข์ได้ยาก เดือดร้อน ขาดแคลน ก็จะปรากฏเป็นธารน้ำใจในสังคมไทยไม่เหือดแห้ง

TAG : จิตอาสาจิตอาสาในสังคมไทยรวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ