คันนาทองคำ พุทธเกษตรอินทรีย์-วิถีพึ่งตนเอง ตามรอยศาสตร์พระราชา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - 5 ธันวาคม นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้ว องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ยังประกาศให้เป็น "วันดินโลก" เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาดินหลากหลายโครงการ วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราจะพาเราไปเยี่ยมชม "คันนาทองคำ" แหล่งเรียนรู้ตัวอย่างของชุมชนในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่น้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชามาปรับใช้ สร้างคุณค่าบนที่ดินทำกินของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ติดตามได้จากรายงานของคุณวาเนสสา สมัคศรุติ

แปลงนากว่า 3 ไร่ รูปตัวแอล ณ บ้านหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ยึดหลักการ "พุทธเกษตรอินทรีย์ วิถีพึ่งตนเอง" ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของโครงการ "เจมส์ คันนาทองคำ" เป็นอดีตพระเลขาฯ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ซึ่งได้รับนโยบายเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ เน้นการปลูกผักอินทรีย์ เลี้ยงเป็ด ไก่ แพะ และปลา ตามธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

กว่า 1 ปีมาแล้ว ที่นี่ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของอำเภอเทิง แบ่งเป็นโซนอาคารที่พักและอบรม โซนแปลงนาสาธิต ให้เข้ามาศึกษาดูงาน โซนแปลงผักอินทรีย์ ปลูกพืชหมุนเวียนที่เก็บกินได้ตลอดทั้งปี ส่วนที่เหลือยังเป็นอาหารให้กับสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในโซนปศุสัตว์บริเวณท้ายไร่ และขุดบ่อโดยรอบคันนาเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ที่สำคัญโครงการนี้ยังสามารถสร้างเครือข่ายข้าวอินทรีย์ นำรายได้มาให้กับชุมชนอีกด้วย

5 ธันวาคม "วันดินโลก" ตามประกาศขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาดิน "เจมส์ คันนาทองคำ" ถือเป็นโครงการต้นแบบที่น้อมนำแนวทางมาปรับใช้ในการบริหารจัดการที่ดินทำกินของตัวเองให้เกิดคุณค่ามากที่สุด

"วันดินโลก" นับเป็นความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทย ที่จะได้ตระหนักถึงประโยชน์ของดิน ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาดินมาโดยตลอด ดังความหมายของพระนาม "ภูมิพล" ที่แปลว่า "พลังแห่งแผ่นดิน"

TAG : คันนาทองคำเจมส์ คันนาทองคำการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ5 ธันวาคมวันดินโลกในหลวงรัชกาลที่ 9พุทธเกษตรอินทรีย์

คลิปที่เกี่ยวข้อง