วิกฤตโรงพยาบาลรัฐ สู่โครงการก้าวคนละก้าว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - วิกฤตโรงพยาบาลรัฐ ได้สะท้อนผ่านปัญหาในด้านต่าง ๆ ทั้งการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์  บุคลากรไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสะสมที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการ และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการก้าวคนละก้าว ที่ ตูน บอดี้สแลม ได้ใช้การวิ่งเพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ซึ่งวิกฤตของโรงพยาบาลรัฐเกิดขึ้นได้อย่างไร และโครงการนี้จะสามารถช่วยเหลือโรงพยาบาลรัฐในด้านใดบ้าง ติดตามจากรายงานจากคุณญาณิชสา ศิริมูลกุล

พื้นที่พักคอยของโรงพยาบาลสระบุรี เต็มไปด้วยผู้ป่วยที่มารอการรักษา แม้เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมที่นั่งให้เพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับหอผู้ป่วยในที่จำนวนผู้ป่วยล้นพื้นที่ให้บริการออกมาด้านนอก เนื่องจากที่นี่เป็นโรงพยาบาลศูนย์รับส่งต่อ ในแต่ละวันจึงมีผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษาเฉลี่ย 3,000 คนต่อวัน

แม้ที่นี่จะมีแพทย์ถึง 150 คน พยาบาล 700 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย เพราะต้องแบ่งเข้าเวรและกระจายการรักษาในส่วนต่าง ๆ

ผู้ป่วยที่นี่กว่าร้อยละ 65 ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทองที่เหลือ ใช้สิทธิประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต่างด้าวที่โรงพยาบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ตามหลักสิทธิมนุษยชน และมีเพียงร้อยละ 1 เป็นผู้ป่วยที่จ่ายค่ารักษาเต็มจำนวน

รายได้หลักของโรงพยาบาลจึงมาจากสิทธิการรักษาที่มีการเหมาจ่ายรายหัวต่อปี ในปี 2560 พบว่าสิทธิบัตรทองเหมาจ่าย 3,109.87 บาท สิทธิประกันสังคม เหมาจ่าย  3,399.69 บาท และสวัสดิการข้าราชการประมาณ 13,000 บาท ต่อคนต่อปี ขณะที่ค่ารักษาจริงของโรคเรื้อรังหรือโรคที่มีความซับซ้อน บางรายพุ่งสูงหลักแสนถึงหลักล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลต้องแบกรับภาระ

ข้อมูลของสมาพันธ์แพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป พบว่าโรงพยาบาลสระบุรีติด 1 ใน 18 แห่ง ที่มีสถานะเงินบำรุงโรงพยาบาลติดลบ

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลทั่วประเทศ พบว่ามีผู้ใช้สิทธิบัตรทองสูงถึง 48 ล้านคน รองมาคือสิทธิประกันสังคม 11 ล้านคน และสวัสดิการข้าราชการ 4.7 ล้านคน นอกจากปัญหางบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง ที่โรงพยาบาลหลายแห่งกำลังเผชิญ ยังพบว่าจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาก็มีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล

โครงการก้าวคนก้าว โดย ตูน บอดี้สแลม จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ที่กระตุ้นให้เกิดการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เพื่อลดการเจ็บป่วย รวมถึงเป็นสื่อกลางช่วยลดช่องว่าง และสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับบุคลากรทางการแพทย์

ระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร จากใต้สุดสู่เหนือสุดของประเทศ กับเป้าหมายเงินบริจาค 700 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลรัฐ 11 แห่งทั่วประเทศ แม้จะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก เมื่อเทียบกับงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข กว่า 2.5 หมื่นล้านบาท แต่โครงการนี้จะเป็นพลังเล็ก ๆ ที่สร้างก้าวใหม่ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

TAG : วิกฤตโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลรัฐโครงการก้าวคนละก้าวก้าวคนละก้าวตูน บอดี้สแลม