บอร์ดบีโอไอ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
                 
เป็นมาตรการจากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ปรับปรุงกิจการเพื่อความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ได้รับการยกเว้นภาษีของมูลค่าเงินลงทุน หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
              
พร้อมเห็นชอบส่งเสริมการลงทุนในกิจการด้านการเกษตรเป็นกรณีพิเศษ ด้วยการผ่อนปรนเงื่อนไขด้านการผลิต และปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ โดยผู้ประกอบการขนาดย่อม จะได้รับการผ่อนปรนเงินลงทุนขั้นต่ำของโครงการจาก 1 ล้านบาท เหลือ 500,000 บาท และผ่อนปรนให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้บางส่วน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5-8 ปี ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 200 ของเงินลงทุน
              
ส่วนผู้ประกอบการที่สนับสนุนหรือร่วมดำเนินการกับท้องถิ่นลงทุน ที่มีเงินลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี จากรายได้ของกิจการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
              
นอกจากนี้ บอร์ดบีโอไอ ยังอนุมัติกำหนดกลุ่มประเภทกิจการเป้าหมาย เพื่อรองรับการประกาศ "เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย" ของคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  

TAG : บอร์ดบีโอไอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการมาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล