ดีเดย์ 1 มี.ค. นี้ สอบใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ที่แพทยสภารับรองเท่านั้น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


กรมการขนส่งทางบก ระบุ  1 มี.ค. 61 ยื่นขอรับใบอนุญาตขับรถ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรองเท่านั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดยเรื่องนี้ เปิดเผยจากนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ประกอบการยื่นคำขอดำเนินการเพื่อแสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ทั้งนี้ จะต้องเป็นใบรับรองแพทย์ ตามแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง(2551) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเท่านั้น เพื่อให้การตรวจสอบลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรองดังกล่าว(2551) ทางแพทยสภาได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แบบฟอร์มดังกล่าวบนเว็บไซต์ สถานพยาบาล สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา http://tmc.or.th/detail_news.php?news_id=1029 ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถควรแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอรับใบรับรองแพทย์ให้ชัดเจน เพื่อให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ให้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์การนำไปใช้และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด

BUGABOO NEWS

TAG : สอบใบขับชี่ใบรับรองแพทย์