สนช.ลงมติผ่านฉลุยร่างกฎหมายเลือกตั้ง สส.-สว. แล้ว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.แล้ว

โดยที่ประชุมใช้เวลาไม่ถึง 4 ชั่วโมง เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ที่คณะกรรมาธิการ 3 ฝ่ายปรับแก้เนื้อหา โดยฉบับที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มีมติเป็นเอกฉันท์ 211 เสียง ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ส่วนร่างที่ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.ที่ประชุมมีมติ 202 ต่อ 1 เสียง ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

เมื่อให้ความเห็นชอบทั้ง 2 ฉบับแล้ว จะส่งให้นายกรัฐมนตรีเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ ในการประกาศเป็นกฎหมายต่อไป โดยร่างที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ยังให้มีผลบังคับใช้หลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีก 90 วัน ซึ่งเป็นไปตามโรดแมปเลือกตั้งที่วางไว้ ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ส่วนที่มีความกังวลว่ามีบางประเด็นขัดต่อรัฐธรรมนูญ และอาจนำไปสู่การยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น กรรมาธิการก็พร้อมชี้ให้ศาลเห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

TAG : สภานิติบัญญัติแห่งชาติสนชการเลือกตั้งเลือกตั้ง สสกฎหมายเลือกตั้ง

คลิปที่เกี่ยวข้อง