สถานการณ์ช้างไทยน่าห่วง! ยังคงถูกจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ปัญหาช้างออกจากป่าที่พบเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง ไม่ได้หมายถึงประชากรช้างของไทยล้นป่า ตรงกันข้าม ช้างยังคงถูกจัดเป็น "สัตว์ใกล้สูญพันธุ์"

เนื่องในวันช้างไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ ออป. ได้จัดงาน "วันช้างไทย" ภายใต้แนวคิด "รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย" เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย

สำหรับสถานการณ์ช้างไทยในปัจจุบัน นายเพชร มโนปวิตร ผู้ประสานงานองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ ไอยูซีเอ็น. เปิดเผยว่า ช้างไทยยังจัดอยู่ในสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ โดยประชากรช้างป่าแม้จะเพิ่มขึ้น แต่เป็นการเพิ่มขึ้นแบบกระจุกตัวอยู่ในเขตป่าใดป่าหนึ่ง ในขณะที่ป่าอื่นๆ หลายแห่งของประเทศยังขาดแคลนช้าง

ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงได้ร่วมกับกลุ่มนักวิชาการ รวมถึง ไอยูซีเอ็น. เร่งศึกษาและวางแผนอนุรักษ์ช้างไทยในระยะยาว พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา ช้างออกจากป่ามาหากินในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร โดยขณะนี้ ได้ศึกษาแนวทางเชื่อมป่าทั่วประเทศ เพื่อให้ประชากรช้างได้อพยพไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่ โดยวิธีการนี้จะช่วยลดความแออัดของช้างที่อาศัยอยู่ในป่าใดป่าหนึ่งได้ ขณะเดียวกันก็เตรียมศึกษาและเสนอแนวคิด การออกกฎหมายเวนคืนที่ดินเกษตรกรรมของประชาชน ที่มีปัญหาช้างออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรด้วย

TAG : ช้างไทยวันช้างไทยสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อนุรักษ์ช้างไทย