สถิติเผย ไทยมีชายน้อยกว่าหญิงเฉลีย 1.3 ล้านคน อีก 5 ปี หญิงไทยโสดทั่วเมือง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


น่าคิด สถิติเผย #ไทยมีชายน้อยกว่าหญิง เฉลีย 1.29 ล้านคน
และมีแนวโน้วลดลง อีก 5 ปี หญิงไทย จะโสดเพิ่มขึ้นทั่วเมือง

เว็บไซต์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เผยข้อมูลประชากรและสัดส่วนระหว่าง เพศชายและเพศหญิง ปี 2560 โดยทั้งประเทศไทย 66,188,503 คน เป็นชาย 32,454,906 คน หญิง 33,780,597 คน หญิงมากกว่าชาย 1,325,691 คน

ซึ่งจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือกรุงเทพฯ 5,692,284 คน เป็นชาย 2,695,519 คน หญิง 2,996,765 คน หญิงมากกว่าชายประมาณ 301,246 คน

หากจำแนกตามช่วงอายุ ประชากรไทย
▪️0-14 ปี : 19.2% (ชาย 6,620,873/หญิง 6,313,188)
▪️15-24 ปี : 15.1% (ชาย 5,181,468/หญิง 4,975,083)
▪️25-54 ปี : 45.6% (ชาย 15,192,334/หญิง 15,569,761)
▪️55-64 ปี : 10.4% (ชาย 3,345,493/หญิง 3,661,867)
▪️65 ปีและมากกว่า: 9.8% (ชาย 2,971,426/หญิง 3,616,627)


*ช่วงวัยที่สัดส่วน หญิงมีมากกว่าชาย คือตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และในปี 2563 ประเทศไทยจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 1.5 ล้านคน โดยเฉพาะผู้หญิงตัวคนเดียว จะมีเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 5.6 ล้านคน

ซึ่งในจำนวนดังกล่าวนั้นรวมถึงผู้หญิงที่เป็นหม้าย และผ่านการหย่าร้าง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ชายมีแนวโน้มเสียชีวิตเร็วกว่า และมีแนวโน้มแต่งงานใหม่มากกว่าผู้หญิง จึงทำให้มีผู้ชายที่ผ่านการหย่าร้างและพ่อม่ายน้อยกว่าด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/Gazette.aspx)

BUGABOO NEWS

TAG :