ผลวิจัยพบ ผู้หญิงไทยเลือกอยู่คนเดียวเพิ่มขึ้นทุกปี เหตุ ผู้ชายไม่ดีพอก็ไม่เอา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


▪️ถ้าผู้ชายไม่ดี ผู้หญิงยอมอยู่คนเดียวดีกว่า
ผลวิจัยพบ #ผู้หญิงไทยเลือกอยู่คนเดียว เพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุ สถิติความรุนแรง ความไม่ซื่อสัตย์ การล่วงละเมิด และแอบไปรักกันเอง

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทำไมผู้หญิงไม่แต่งงาน แล้วผู้ชายหายไปไหน

พบว่าผู้หญิงไทยจำนวนหนึ่งเลือกที่จะอยู่คนเดียว (แต่งงานช้าลง ครองโสดเพิ่ม หย่ามากขึ้น และเลือกไม่มีบุตร) โดยสาเหตุส่วนหนึ่งที่อาจเป็นไปได้ในการศึกษานี้ เป็นผลมาจาก ความไม่สมดุลระหว่างเพศชายกับเพศหญิงตามอัตราการเกิด

รวมถึงอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นของชายไทยในประเทศ : ผู้ชายบางส่วนที่หายไป เนื่องจากมีอายุขัยเฉลี่ยน้อยกว่า และอัตราตายที่สูงกว่าผู้หญิง ทำให้เกิดความไม่สมดุลในตลาดการเลือกคู่ครอง (ทั้งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ แอลกอฮอล์ โรคเอดส์) เพราะจากการศึกษาในปีนี้พบว่าหญิงที่มีอายุระหว่าง 65 ปีขึ้นไปจำนวน 3,625,336 คน ในขณะที่เพศชายมีจำนวน 2,830,418 คน

อีกทั้งวัฒนธรรมเรื่องของความชอบทางเพศของชายไทยที่มีมากขึ้น การอยู่เป็นโสดของเพศหญิงจึงเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบทบาท และการมีสถานภาพสูงขึ้นของตน ในสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ มีความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง มีการศึกษาสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ด้อยไปกว่าผู้ชาย


BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (IPSR) (http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/AnnualConference/ConferenceX/Article02-Women_not_Married.htm)

TAG :