Happiness in Architecture

ความสุขแบบ(ฉบับ)สถาปัตย์ | 9 ก.ย. 2561

เรื่องย่อHappiness in Architecture

การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เกิดจากความสุข ความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะกลายเป็นคุณค่าทางจิตใจ
ดูเพิ่มเติมย่อ