ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เปิดวิธีลงทะเบียน ตรวจโควิดฟรี ผู้ประกันตนมาตรา 33-39-40



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กระจายเป็นวงกว้างสำหรับระลอกใหม่ที่มีต้นตอมาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง ทางกระทรวงแรงงานพร้อมด้วย กระทรวงมหาดไทย สปสช. และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดทำ ช่องทางหน่วยบริการตรวจโควิด-19 เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี ซึ่งมีรายละเอียด วิธีการ ดังนี้

ซึ่งผุ้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม แรงงานเราสู้ด้วยกัน แบบกรอกข้อมูลการตรวจคัดกรอง Self-Screen covid-19 และเข้ารับการตรวจตามวันที่และเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตามขั้นตอนดังนี้

1.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกยืนยันกดเช็กข้อมูลระบบ


 


2.ทำแบบประเมินความเสี่ยง / กรอกข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก วันเดือนปีเกิด อายุ เบอร์ติดต่อ เพศ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ เชื้อชาติ อาชีพ ที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่ติดต่อได้ จังหวัดที่เข้ารับการคัดกรอง โรงพยาบาลที่เข้ารับการคัดกรอง ระบุพื้นที่ตรวจลงทะเบียนหรือจุดตรวจ การนัดหมายเข้ามา ประเภทสรุปความเสี่ยง วันที่และเวลาเข้ารับบริการ ต้องการใบรับรองแพทย์หรือไม่ โดยต้องกรอกข้อมูลตามความจริง



3.กดบันทึกข้อมูล จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้ใบคัดกรอง Self-Screen Covid-19 โดยนำข้อมูลไปแสดงตามวันเวลาที่ได้เลือกไว้ โดยหลังจากผู้ประกันตนได้รับการตรวจคัดกรองโควิด–19 แล้ว ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วันของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายการระบาดให้กับบุคคลอื่น



 

ทั้งนี้ หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อ สามารถเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สถานพยาบาลจะตั้งเบิกจากกองทุนประกันสังคม

สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะเริ่มต้นวันที่ 17 เม.ย. 64 นี้ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark