ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : วัดพระศรีสรรเพชญ์ อดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยา

เช้านี้ที่หมอชิต - วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ในเขตตำบลประตูชัย สร้างขึ้นในพระราชวังหลวง สมัยรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือ และได้ยกบริเวณพระราชวังเดิมให้เป็นเขตพุทธาวาส เพื่อเป็นที่สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์ทรงระฆังกลมขนาดใหญ่ 3 องค์ ตั้งตระหง่านเป็นประธานของวัด มณฑป พระวิหารหลวง และพระเจดีย์ราย

ปัจจุบัน วัดพระศรีสรรเพชญ์ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมโบราณสถาน พระพุทธรูปเก่าแก่ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่แม้จะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยังคงมนต์เสน่ห์ และร่องรอยความยิ่งใหญ่อลังการของสถาปัตยกรรมไว้ นับเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark