ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ข่าวดี! ออมสินพักหนี้แบบไม่ต้องส่งเงินงวด พักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นานสุด 6 เดือน


ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักชําระหนี้แบบไม่ต้องส่งเงินงวด พักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นานสุด 6 เดือน

วันที่ 20 ก.ค. 2564 ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักชําระหนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้กลุ่มที่เป็นลูกค้ารายย่อย โดยจะพักชําระหนี้ สูงสุด 6 งวด (พักชําระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ซึ่งจากฐานข้อมูลลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ประเมินว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มี สิทธิ์พักหนี้ตามมาตรการนี้ ในจํานวนมากถึงกว่า 750,000 ราย เป็นยอดหนี้คงเหลือกว่า 50,000 ล้านบาท

รายละเอียดการพักชําระหนี้มีดังนี้

มาตรการพักชําระหนี้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สําหรับผู้ได้รับผลกระทบทําให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ ฯลฯ (ยกเว้นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ) โดยพักเงินงวดผ่อนชําระให้สูงสุด 6 งวด เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม เดือนธันวาคม 2564 หลังจากนั้นเมื่อสิ้นสุด ระยะการพักชําระหนี้ ให้กลับมาจ่ายเงินงวดตามเงื่อนไขเดิม โดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้ จะถูกนําไปรวมชําระ ในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้หรือข้อตกลงที่ทํากับธนาคาร ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่พักชําระหนี้ ไม่ถือเป็นการผิดนัด ชําระและไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมถึงไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดชําระและค่าปรับใด ๆ

วิธีการเข้าร่วมมาตรการพักหนี้

-รอการเปิดรับสิทธิ์ที่แอป MyMo โดยลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS หรือ Notification แจ้งทางแอป MyMo สามารถกดรับสิทธิ์เพื่อขอพักชําระหนี้ผ่านแอป MyMo จนเสร็จสิ้น กระบวนการ
-ธนาคารออมสินแบ่งความ ช่วยเหลือเป็น 2 เฟส เริ่มเฟสแรกวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เฟสที่สองช่วงเดือนสิงหาคม 2564


สำหรับมาตรการพักชําระหนี้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการพักชําระหนี้ทั้งหมด ที่ธนาคารออมสินประกาศให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ อาทิ

(1) มาตรการพักชําระหนี้ 2 เดือนแก่ลูกค้าสินเชื่อ ธุรกิจ SMEs ที่ทางราชการประกาศให้ปิดกิจการ (ให้สิทธิ์พักชําระหนี้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง)
(2) มาตรการพักชําระหนี้ 6 เดือนแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ประเภทกิจการร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ต เกสต์เฮาส์ และเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์
(3) มาตรการมหกรรมแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(4) มาตรการแก้หนี้ สําหรับลูกค้าทั่วไปที่ประสบ ปัญหาการชําระเงินงวด อันเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด ของ COVID-19BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark