ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เช้านี้ที่หมอชิต - สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล กับเจ้าหน้าที่ คุณมาดี ซึ่งจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 8 โครงการฯ

2 โครงการแรก จะเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12 มกราคม ได้แก่ การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร และสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ขณะที่การสำรวจยอดขายรายไตรมาส จะเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1-20 มกราคม

ส่วนการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 และ 2565 จะเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7-20 มกราคม อีก 2 โครงการ เก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 5-18 มกราคม ได้แก่ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 2 ปี 6 เดือน และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่

นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อครัวเรือนในประเทศไทย ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ นี้

จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark