ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เงินชราภาพประกันสังคม รับเป็นเงินก้อนได้ไหม ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 เช็กเลย!


ประกันสังคมเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิกรณีชราภาพ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ทำอย่างไร

การยื่นขอรับเงินชราภาพ หรือสิทธิกรณีชราภาพ ของผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 จากการตรวจสอบพบว่า ยังคงมีผู้ประกันตนบางรายเกิดข้อสงสัยว่าสิทธิกรณีชรานี้ สามารถรับเงินเป็นเงินก้อนได้หรือไม่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นอย่างไร ล่าสุดทาง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวไว้ใดังนี้

ปัจจุบันการยื่นรับสิทธิกรณีชราภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยจะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน และมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป เงินสมทบที่ผู้ประกันตนนำส่งเข้ามา เรียกว่า เงินออมชราภาพ

ซึ่งในส่วนของเงินสะสมเงินชราภาพ เริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2541 เป็นต้นไป หากในระยะเวลาที่มีการเก็บเงินสมทบจะมีสิทธิได้รับเงินคืน แต่จะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว และมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ ถึงแม้ว่าสถานะจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนไปแล้วก็ตาม จะต้องรอให้อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ก่อนถึงจะสามารถยื่นเรื่องรับสิทธิได้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิกรณีชราภาพ

กรณีเงินบำนาญชราภาพ
1. ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง) และมาตรา 39 (ประกันตนเอง)
3. ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

กรณีบำเหน็จชราภาพ
1. มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง) และมาตรา 39 (ประกันตนเอง)
3. จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน

ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับสิทธิ หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน           
1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีใช้ได้ 10 ธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ยกเว้น บำนาญชราภาพ  คือ
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  KTB                              
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY                             
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   BBL                         
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  SCB                              
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK                             
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TTB                              
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย IBANK                        
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) CIMB                      
- ธนาคารออมสิน              
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)                        
-PromptPay (พร้อมเพย์) 
 
ระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นเรื่อง  
1.  สำหรับผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว และมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีที่มีสิทธิรับกรณีชราภาพตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมาให้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ภายในระยะเวลา 2 ปี  นับแต่วันที่มีสิทธิรับกรณีชราภาพ ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)
2. หากเกินระยะเวลากำหนดกฎหมายอนุโลมให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ สามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนได้ พร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถยื่นเรื่องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark