ข่าวในหมวด News

โพลสำรวจศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เผยการศึกษาเป็นเหตุผลหลักในการสนับสนุนเด็กยากไร้

โพลสำรวจศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
เผยการศึกษาเป็นเหตุผลหลักในการสนับสนุนเด็กยากไร้ 
       มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นสอบถามประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน ในเรื่องของ อะไรคือเหตุผล ที่คุณตัดสินใจช่วยเหลือเด็กยากไร้ ด้วยตัวเลือก 5 เหตุผล คือ 1) เด็กได้มีโอกาสไปโรงเรียนทุกวัน 2) เด็กมีร่างกายแข็งแรง มีอาหาร 5 หมู่ กินครบ 3 มื้อ 3) ครอบครัวเด็กมีอาชีพ มีรายได้สามารถเลี้ยงดูให้เด็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 4) น้ำมีความจำเป็น ขอให้ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่มีน้ำสะอาดกินและใช้ 5) เด็กได้รับการปกป้องคุ้มครอง และมีสิทธิตามที่เด็กพึงได้รับ


 
       พบว่าเหตุผลที่คนให้ความสำคัญมากที่สุดอันดับแรก คือเรื่องของการศึกษา อยู่ที่ 26% อยากให้เด็กได้มีโอกาสไปโรงเรียนทุกวัน รองลงมาคือเรื่องของสิทธิเด็ก คิดเป็น 25% และอันดับสามคือเรื่องของความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ มีอาหาร 5 หมู่ กินครบ 3 มื้อ 21% อีก 2 เหตุผลมีความสำคัญรองลงมาคือเรื่องของครอบครัวของเด็กที่ควรมีความสามารถในการเลี้ยงดูเพื่อให้เด็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 17% และสุดท้ายคือเรื่องของสุขอนามัยด้านน้ำดื่มน้ำใช้ 11%


 
       ปัจจุบันความเหลื่อมล้ำ ความยากจนในประเทศไทย เป็นปัญหาเรื้อรังมานานที่ควรเร่งแก้ไข โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กไทยที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะมี (ที่มา: สำนักข่าวไทยพับลิก้า เปิดฐานข้อมูล “สถานการณ์การศึกษาไทย” ปีการศึกษา 2562 นักเรียนไทย 7.3 ล้านราย เกินครึ่งเข้าเกณฑ์กลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาส-พิการ พบนักเรียนอีก 4.5 พันราย ไม่มีโรงเรียนในตำบลที่พักอาศัย) ยิ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เช่นนี้แล้ว ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เห็นได้ชัดในเด็กที่มีฐานะที่สามารถเข้าถึงการศึกษา และอุปกรณ์ทางการศึกษาได้ แต่ในขณะเดียวกัน ยังมีเด็กอีกมากที่เจอกับปัญหาเศรษฐกิจแย่ลง ปัญหาด้านครอบครัวและทางการเงิน หลายครอบครัวได้รับผลกระทบ เด็กบางคนต้องช่วยผู้ปกครองทำงานหาเลี้ยงชีพเพื่อการดำรงชีวิต และไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ ยังมีเด็กและครอบครัวยากไร้จำนวนมากที่ยากจน ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับซื้ออาหารที่มีประโยชน์ ความเป็นอยู่ขาดสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะก่อให้เกิดโรคระบาดและโรคภัยไข้เจ็บ เด็กเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของปู่ย่าตายาย เนื่องจากพ่อแม่ต้องไปทำงานหาเงิน

        กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ให้ข้อมูลว่า ปีการศึกษา 1/2564 มีเด็กยากจนหรือนักเรียนยากจนพิเศษรวมประมาณ 1.9 ล้านคน เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมด ในช่วงวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับที่มีประมาณ 9 ล้านคน ถือว่ามีจำนวนเด็กยากจนที่สูงพอสมควร ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้รายได้ของครอบครัวเด็กกลุ่มนี้ลดลงเหลือเฉลี่ยเดือนละ 1,094 บาท อีกทั้งยังพบว่า รายได้จากการเกษตรหรือด้านอื่นๆส่วนใหญ่ลดลง แต่มีรายได้ที่เพิ่มมาจากสวัสดิการรัฐ และเงินช่วยเหลือเยียวยาแทน

        จากผลสำรวจ ได้ตอกย้ำถึงความจำเป็นในด้านต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งปัญหาที่เราเผชิญอยู่ร่วมกันในปัจจุบัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรเร่งให้ความช่วยเหลือเด็กยากไร้และกลุ่มเปราะบาง ในขณะเดียวกันนอกจากการศึกษาแล้ว เด็กไทยทุกคนควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ควรจะได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคุ้มครองเด็ก มีครอบครัวที่อบอุ่น และภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

        มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนช่วยเหลือเด็กยากไร้ เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการอุปการะเด็กในแคมเปญ Reasons เนื่องด้วยทุกคนมีเหตุผลในการทำบางสิ่งบางอย่าง แต่ในเหตุผลเหล่านั้นของทุกคน สามารถเป็นเหตุผลที่เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้มีอนาคตที่สดใสและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ การอุปการะเด็ก 1 คนของทุกท่าน จะสามารถช่วยเหลือเด็กอีก 4 คนในชุมชนเดียวกันได้ 


 
        ด้านนักแสดงสาว และพิธีกรชื่อดังอย่าง คุณนิหน่า ปัญญายงค์ หนึ่งในผู้อุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ มากว่า 20 ปี กล่าวว่า “สำหรับนิหน่า เหตุผลที่นิหน่าอุปการะเด็ก คือต้องการทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้าง จึงตัดสินใจอุปการะเด็ก นิหน่าคิดว่าการให้คือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดในบรรดาสิ่งที่เราจะเลือกทำได้ ทุกครั้งที่เราได้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เพียงสิ่งเล็กน้อย หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม มันทำให้จิตใจเรามีความสุขและสิ่งที่นิหน่าได้รับก็คือ การได้เห็นเยาวชนคนหนึ่งที่เขาได้เติบโต ได้รับรู้ถึงพัฒนาการของเขาในแต่ละปี ด้วยแรงสนับสนุนแม้จะเล็กน้อยจากเราแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขา มันเป็นความอบอุ่นใจอย่างนึงที่เราได้ช่วยเหลือเด็กๆค่ะ”

        ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ด้วยการอุปการะเด็กสักคน แบ่งปันเหตุผลของท่านที่ต้องการช่วยเหลือเด็กยากไร้ ร่วมมอบความสุข และให้โอกาสแก่เด็กๆ ได้รับสิ่งที่ดีขึ้นได้ เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยเหตุผลเร่งด่วนอีกนับไม่ถ้วน ร่วมอุปการะเด็กสักคนวันนี้ ได้ที่ https://bit.ly/3ELqMFn ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ติดต่อ 02-022-9200 หรือ info@worldvision.or.th

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark