ข่าวในหมวด News

OKLS จัดประกวดออนไลน์ “คัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ในวันแม่แห่งชาติปี 2565”

OKLS จัดประกวดออนไลน์ “คัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ในวันแม่แห่งชาติปี 2565”
ชวนคนรักภาษาร่วมกิจกรรมฟรี! ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 83,000 บาท


 
       OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการ “ประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น” เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 ครั้งที่ 15 ในรูปแบบออนไลน์ ตอกย้ำการเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน-ญี่ปุ่น ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษาอย่างรอบด้าน ชวนนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมกิจกรรมประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ชิงรางวัลคอร์สเรียนภาษาออนไลน์และส่วนลด รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 83,000 บาท สมัครร่วมการประกวดฯ และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการส่งวิดีโอคัดลายมือทาง www.OKLS.net สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2565


 
        นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เปิดเผยว่า โครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เป็นการตอกย้ำถึงปรัชญาในการดำเนินงานของ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นที่ได้ยึดถือมาตลอดระยะ 24 ปี คือการเรียนภาษาไม่ใช่เพียงเพื่อใช้สื่อสารได้ หากแต่ยังต้องเข้าใจถึงภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเจ้าของภาษานั้น ๆ ด้วย จึงจะสามารถได้นำภาษาไปใช้ฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของ OKLS จึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่การสอนภาษา แต่ยังส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรอบด้านในทุกมิติ ซึ่งการคัดลายมือตัวอักษรภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น นับเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้งานได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น


 
         โครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้สนใจภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นในทุกปี จากจุดเริ่มต้นที่จัดให้นักเรียนจากทั่วประเทศส่งแบบคัดลายมือมาก่อน จากนั้นจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ มาคัดร่วมกัน และประกาศผลทันที จนกระทั่งปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทุกโรงเรียน รวมถึง OKLS ในทุกสาขาต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงปรับรูปแบบการประกวดคัดลายมือออนไลน์ครั้งแรก และเปิดรับสมัครนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนสายสามัญทั่วประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องคัดลายมือแบบ LIVE พร้อมกันผ่านโปรแกรม Google Meet ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดมากถึง 1,254 คน


 
         ในปี 2565 นี้ OKLS ได้จัดการประกวดขึ้นอีกครั้ง แต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดให้ผู้เข้าประกวดถ่ายคลิปวิดีโอในขณะกำลังคัดลายมือ และส่งคลิปวิดีโอผ่านทาง Google Drive หลังจากนั้นจึงส่งผลงานตัวจริง มาให้ทางไปรษณีย์อีกครั้ง เนื่องด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้เข้าประกวดสามารถจัดการเวลาในการคัดลายมือ และมีระยะเวลาส่งผลงานได้มากขึ้น ทำให้คาดว่าในปีนี้จะมีผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดมากกว่าทุกครั้ง โดยแบ่งประเภทการประกวด ดังนี้ คัดลายมือภาษาจีน แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 1. ประถมศึกษาตอนต้น 2. ประถม ศึกษาตอนปลาย 3. มัธยมศึกษาตอนต้น 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 5. บุคคลทั่วไป คัดลายมือภาษาญี่ปุ่น แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ประถมศึกษา 2. มัธยมศึกษา 3. บุคคลทั่วไป และในแต่ละประเภทจะมีรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS ฟรี 1 คอร์ส มูลค่า 4,900 บาท จํานวน 1 รางวัล รองชนะ เลิศอันดับที่ 1 ได้รับส่วนลดค่าคอร์สเรียนออนไลน์มูลค่า 2,000 บาท 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับส่วนลดค่าคอร์สเรียนออนไลน์มูลค่า 1,000 บาท 1 รางวัล และรางวัลชมเชย ได้รับส่วนลดค่าคอร์สเรียนออนไลน์มูลค่า 500 บาท 5 รางวัล นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับประกาศเกียรติบัตรอีกด้วย


 
         สำหรับบทคัดลายมือในการประกวดจะมีแบบตัวอย่างการคัดและแบบฟอร์มตารางที่ผู้เข้าร่วมต้องคัดให้เหมือนตัวอย่างที่กำหนด โดยเนื้อหาของบทคัดเป็นการเปรียบเปรยความรักของแม่ เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องทำเข้าใจความหมายของบทคัดและวิธีการเขียนอักษรแต่ละตัวก่อนลงมือคัด ดังนั้นนอกจากจะได้ฝึกทักษะการคัดตัวอักษรแล้ว ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ รูปประโยคที่สละสลวย และเข้าใจความหมายของบทที่คัดอย่างลึกซึ้ง โดยจะแบ่งบทคัดตามจำนวนความสั้นยาวของอักษรที่คัด ความยากง่ายในการคัดตัวอักษร และความลึกซึ้งของความหมายในการทำความเข้าใจ ในแต่ละประเภทของการประกวด สำหรับการพิจารณาผลการประกวดจะตัดสินโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการของ OKLS โดยแบ่งเกณฑ์การพิจารณาในด้าน ความถูกต้องของตัวอักษร ลำดับการเขียน ลำดับเส้น ความสวยงาม ขนาดตัวอักษร การเว้นวรรคตอน สัดส่วนภาพรวมของผลงาน และความสะอาด กระดาษคัดลายมือไม่มีรอยดินสอหรือรอยลบ


 
         ผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วม โครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น. ทาง www.OKLS.net ตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยมีกําหนดการคัดลายมือด้วยตนเอง พร้อมส่งคลิปวิดีโอในระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2565 ไม่เกินเวลา 18.00 น. และประกาศผลรางวัลในวันที่
10 สิงหาคม 2565
 
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับได้โครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ได้ที่ Facebook: OKLSSchool หรือ Line: @OKLS และ Ticktok ของ OKLS ได้ที่ @OKLS

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark