คลิปอื่นๆ

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565 ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 5 ก.ย.นี้


กระทรวงการคลัง เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 เริ่มวันแรก 5 ก.ย.นี้ เช็กคุณสมบัติ ขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆ

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565 กระทรวงการคลังได้เพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยได้ตรงจุดที่สุด โดยล่าสุดเตรียมเปิดลงทะเบียนแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565 นี้

โดยการลงทะเบียน สามารถดำเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, สาขาของธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. สำนักงานเขต ของ กทม.

ซึ่งมีผู้สิทธิลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ

1.สัญชาติไทย

2.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงายของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการเมือง สส. สว.

4เกณฑ์รายได้
-บุคคลรายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
-ครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อไป ไม่เกิน 100,000 บาท

5ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ
-บุคคล : ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท 
-ครอบครัว : ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

6.ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์
วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาทท

7.ต้องไม่มีบัตรเครดิต

8.ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
-ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม.

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
-ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
-ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
-บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ไม่เกิน 25 ตร.ว.
-ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่

ทั้งนี้ที่ดินที่กล่าวในข้างต้น จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด
-เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
-ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
ห้องชุด
-กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 35 ตร.ม. ต่อคน
-กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 35 ตร.ม.

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
-ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
-ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
1.บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว
-กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว. ต่อคน
-กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.
2.ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
-เพื่อการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

ทั้งนี้ที่ดินที่กล่าวในข้างต้น จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด
-เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
-ไม่ใช่เพื่อการเกษตร 2 ไร่

ช่องทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
-ไม่ต้องยื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียน กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เท่านั้น โดยเมื่อกดยืนยันข้อมูลแล้ว โปรดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนต้องแสดงข้อความ "กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว"

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
-ต้องนำเอกสารไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน (เลือกหน่วยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์)

เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน
-แบบฟอร์มลงทะเบียน
-บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม (กระดาษ) ณ หน่วยรับลงทะเบียน

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
-แบบฟอร์มลงทะเบียน
-บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
-แบบฟอร์มลงทะเบียน
-บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

-แบบฟอร์มลงทะเบียน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงลายมือชื่อ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ
-หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)
-บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
-สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)BUGABOONEWS
ข้อมูลจาก เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark