ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เก็บจริง ค่าเหยียบแผ่นดิน นักท่องเที่ยว 300 บาท เริ่มปี 2566


ค่าเหยียบแผ่นดิน กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยืนยันเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวจริง  300 บาท  คาดต้นปี 2566 เพื่อนำมาทำประกันภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

วันนี้ 5 ก.ย.65 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้โพสต์ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เรียกเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน 300 บาท เริ่มปี 2566 โดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จ้างมหาวิทยาลัยนเรศวรทำการศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการเก็บค่าธรรมเนียมจากประเทศต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลกระทบ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติ การสอบถามความคิดเห็นเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำมาสู่การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว 300 บาท ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียม หรือภาษีด้านการท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับเดียวกับประเทศอื่น โดยทั่วไปที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว (ราคาตลาด)  โดยได้ทำการศึกษาการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านช่องทางอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนในช่องทางบกและทางน้ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความเหมาะสมว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเท่าใดและวิธีการใดจึงจะมีความเหมาะสม

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อนำมาทำประกันภัยให้แก่นักท่องเที่ยว จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดการสูญเสียงบประมาณในการดูแลนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมางบประมาณส่วนนี้นำมาจากเงินภาษีของประชาชนชาวไทย นอกจากนี้ เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากนักท่องเที่ยว จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้ดียิ่งขึ้น และกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพการท่องเที่ยวให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก  Anti-Fake News Center Thailand

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark