ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ธนาคารออมสินปล่อยกู้ สูงสุด 500,000 บาท สมัครง่ายผ่าน MyMo ไม่มีบุคคลค้ำประกัน


ธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ที่ต้องการกู้เงิน ยื่นขอกู้ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น  MyMo ผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน ซึ่งผู้ที่ต้องการยื่นกู้จะเป็นพนักงานประจำเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป  กู้ได้สูงสุด 10 เท่า ของรายได้ แต่ต้องไม่เกินรายละ 500,000 บาท  ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน  ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

รายละเอียดการขอสินเชื่อธนาคารออมสิน กู้ได้สูงสุด 10 เท่า ของรายได้ มีดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
3. กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานใน ที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3.2 กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. กรณีเป็นผู้กู้รายเดิมสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
4.1 ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรและสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน
4.2 บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และ ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)
4.3 มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
5. ไม่สามารถกู้ร่วมได้
6. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

1.) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)  เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี , เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี
2.) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

สำหรับหลักประกัน ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

1. กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน และมีสัดส่วนการค้ำประกันได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
2.2 มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
2.3 มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
-กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี


BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark