ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ รวม 7 เดือน เช็กเงื่อนไขดูรายละเอียดที่นี่

สำหรับการช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ของผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังมีผู้คนเกิดความสงสัยว่า รายละเอียดเงื่อนไขเป็นอย่างไร หลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - เมษายน  2566 สำหรับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 7 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวมากขึ้น

เช็กเงื่อนไข ช่วยค่าไฟ - ค่าน้ำ
ค่าไฟฟ้า
-กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน  ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
-กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการน้ี ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
-กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระ ค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่าน้ำประปา
-กรณีที่ใช้น้ําประปา ไม่เกิน 315บาท จะได้เงินสนับสนุน ค่าน้ําประปาในวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน
-กรณีที่ใช้น้ําประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ําประปาท้ังหมด

ทั้งนี้ มาตราการดังกล่าวข้างต้น จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 65 ดังนั้น มติ ครม. ในครั้งนี้ จึงเป็นการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาออกไปอีก 7 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้มีบัตรฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีบัตร ฯ ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยคู่ฟ้า

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark