ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ธนาคารออมสินปล่อยกู้ใหม่! สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน กู้ได้ 20,000 บาท ผ่อน 24 งวด

ธนาคารออมสินปล่อยกู้ผ่านโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน หวังให้ผู้กู้เสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ ให้กู้สูงสุด 20,000 บาท ต่อราย ไม่ใช้หลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ ผู้กู้สามารถยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2565 ภายใน 31 มกราคม 2566

ลงทะเบียนขอสินเชื่อ "สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน" ผ่านเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน หรือคลิกที่นี่ >>>  สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

สำหรับรายละเอียด "สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน"  มีดังนี้
เอกสารประกอบการขอกู้
-บัตรประจำตัวประชาชน
-กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้หลักฐานแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
-กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

ช่องทางให้ขอสินเชื่อ  "สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน"
-ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจรแล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
-ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

วิธีการชำระสินคืนเงินกู้  "สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน"
-ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
-ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก มีเงินงวดชำระ 24 งวดดังนี้
1.งวดที่ 1-6
-เงินต้น ไม่ต้องชำระใน 6 งวดแรก
-ดอกเบี้ย 70 ต่อเดือน รวม 6 งวด เป็นเงิน 420 บาท
2.งวดที่ 7-23
-เงินต้น 1,112 บาท รวม 17 งวด เป็นเงิน 18,904 บาท
-ดอกเบี้ย 70 บาทต่อเดือน รวม 17 งวด เป็นเงิน 1,190 บาท
3.งวดที่ 24
-เงินต้น 1,096 บาท
-ดอกเบี้ย 70 บาท
รวมเงินต้น 20,000 บาท ดอกเบี้ย 1,680 บาท เงินต้น+ดอกเบี้ย 24 งวด รวม 21,680 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate) อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

โดยผู้กู้จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1.ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
2.ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูล ธนาคารออมสิน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark