ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรช่วงปีใหม่ 2566

เช้านี้ที่หมอชิต - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิตว่า "ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญ" เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2566

พร้อมด้วยข้อความประทานพรว่า "เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขอท่านจงมั่นคงในความชอบธรรม เพื่อความเจริญทั้งความเป็นสุขของตนและส่วนรวมเทอญ"

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark