ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

พักหนี้ลูกค้าชั้นดี กองทุนหมู่บ้าน

ข่าวภาคค่ำ - ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ประวัติดี แต่ได้รับความเดือดร้อน

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เงื่อนไขการขอพักชำระหนี้ และการพิจารณาการพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้าน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2566 เป็นต้นไป สาระสำคัญ เป็นการพักหนี้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีประวัติการชำระหนี้ดี แต่หากมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาความเหมาะสม โดยพักหนี้ได้ไม่เกิน 30 วันดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้งติดต่อกัน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด หรือเหตุจำเป็นอื่นใดที่ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิก โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเงินต้นและดอกเบี้ยเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด อาทิ กองทุนหมู่บ้านที่ต้องการจะพักชำระหนี้ตามประกาศนี้ ต้องเป็นกองทุนหมู่บ้านที่ได้รายงานงบการเงินปีที่ผ่านมาตามรูปแบบที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ กำหนด

ทั้งนี้ปัจจุบัน กองทุนหมู่บ้าน มีสมาชิกมากกว่า 12 ล้านคน ซึ่งก่อนหน้านี้มีลูกหนี้ยื่นขอพักชำระหนี้กว่า 420,000 คน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark