ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ราชกิจจาฯ ประกาศ กม.ไซเบอร์ เปิดบัญชีม้า คุก 3 ปี ปรับ 3 แสน ให้อำนาจยับยั้งการโอน


ราชกิจจาฯ ประกาศ กฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์  "บัญชีม้า-ซิมม้า" คุก 3 ปี ปรับ 3 แสน ให้อำนวจหน่วยงานรัฐ - สถาบันการเงินแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อยับยั้งการโอนเงิน เริ่มบังคับใช้แล้ววันนี้

เมื่อวานนี้ (16 มี.ค. 66) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566” เป็นกฎหมายฉบับใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา “บัญชีม้า - ซิมม้า” และ ระงับยังยั้งการโอนเงินของคนร้ายต่อเป็นทอด ๆ
เพื่อให้สามารถติดตามทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหายได้ทัน โดยมีการกำหนดบทลงโทษผู้ที่เปิดหรือใช้ "บัญชีม้า-ซิมม้า" มีโทษทั้งจำทั้งปรับ โดยกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (17 มี.ค.66)

โดยกฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญว่า

มาตรา ๔ กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีหรืออาจมีการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ มีหน้าที่เปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวข้องในระหว่าง สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจนั้นผ่านระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นชอบร่วมกัน

มาตรา ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอื่น เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น และเมื่อได้รับคำสั่งแล้ว ผู้ให้บริการมีหน้าที่ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้สั่งภายในระยะเวลาที่ผู้สั่งกำหนด

มาตรา ๖ สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ระงับการทำธุรกรรมและแจ้งสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนถัดไป พร้อมทั้งนำข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรา ๔ เพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจผู้รับโอนทุกทอดทราบ และระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่พบเหตุอันควรสงสัย และแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ ดำเนินคดีอาญา หรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการตรวจสอบ

มาตรา ๙ ผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ทั้งนี้ โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษาดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark