ข่าวในหมวด ข่าวออนไลน์ News

ข่าวดี ครม. เพิ่มเงินการครองชีพชั่วคราว ให้ข้าราชการ-ลูกจ้าง-ทหาร


เงินการครองชีพชั่วคราว สำหรับข้าราชการ-ลูกจ้าง-ทหาร ที่วุฒิการศึกษาต่ำกว่า ป.ตรี เตรียมรับตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่ 1พ.ค.67

วันนี้ (18มิ.ย.67) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ที่ ครม.เคยได้อนุมัติไปแล้วเมื่อ 28 พ.ย.66

โดยสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว และทหารกองประจําการ ซึ่งมีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง 14,600 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 14,600 บาท ส่วนผู้ที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง 11,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เมื่อรวมกันแล้วได้เดือนละ 11,000 บาท

ส่วนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการจ่ายย้อนหลังด้วย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark