ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ยิ่งอายุเยอะ ยิ่งได้เยอะ เงินเข้าผู้สูงอายุ 10 ก.ค.ตรวจสอบวงเงิน ปี 67

เบี้ยผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม 2567

เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ เข้า 10 กรกฎาคม 2567  ยิ่งอายุเยอะ ยิ่งได้เยอะ ตรวจสอบวงเงิน ปี 2567

เบี้ยผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม 2567 เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ เยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินเข้าบัญชีพร้อมกัน ทุกวันที่ 10 ของเดือน งวดวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เข้าบัญชีจ่ายแบบขั้นบันได  โดยโอนช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท
- ผู้สูงอายุอายุ 70-79 ปี 700 บาท
- ผู้สูงอายุอายุ 80-89 ปี 800 บาท
- ผู้สูงอายุอายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท

นอกจากนี้ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ยังมี เงินอุดหนุนบุตร และ เบี้ยผู้พิการ เงินเข้าบัญชีพร้อมกัน 10 กรกฎาคม 2567 จ่ายตามเกณฑ์ดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร

- เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ  รับเงินอุดหนุนจำนวน  600 บาท
- เด็กที่เกิดเดือนกรกฎาคม 2561 จะหมดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเยียวยา
- เด็กที่เกิดสิงหาคม 2561 จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นก้อนสุดท้าย เนื่องจากมีอายุครบ 6 ขวบตามเงื่อนไข

เบี้ยผู้พิการ

- ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 800 บาท
- ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน ‘เงินเด็ก’ หรือ แอปพลิเคชัน 'ทางรัฐ' หรือ ทางบัญชีที่ได้แจ้งไว้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

BUGABOONEWS

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark