นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน BUGABOO.TV (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ด้วยการรักษาข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผู้ใช้บริการจะได้รับทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดของบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ data-privacy@bugaboo.tv หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2495 7777 ต่อ 711

ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการได้ทำความเข้าใจและยอมรับตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทฯ ฉบับนี้ก่อนเริ่มใช้บริการ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เก็บจากสมาชิก

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลในสองประเภทพื้นฐานด้วยกัน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างข้อมูลประเภทที่สาม ซึ่งก็คือข้อมูลรวม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ ข้อมูลหรือการรวมกันของข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับผู้ใช้บริการและสามารถใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้ โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคล อาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • - ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้แก่บริษัทฯ เมื่อมีการเปิดบัญชีหรือใช้บริการของบริษัทฯ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 • - ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใช้กับบริการของบริษัทฯ รวมถึง ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันที่ผู้ใช้บริการจัดส่งให้แก่บุคคลอื่น ๆ ผ่านทางบริการของบริษัทฯ และข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเก็บรักษาโดยใช้บริการของบริษัทฯ
 • - ข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันกับผู้อื่นที่ใช้บริการของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น ข้อมูลที่ระบุในกระทู้ที่มีการตั้ง และการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการและผู้อื่นที่ใช้บริการของบริษัทฯ และ
 • - ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ และข้อมูลสาธารณะ
 • - ข้อมูลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทฯ เก็บระหว่างการสมัครสมาชิกนั้น ใช้เพื่อการยืนยันตัวตนเท่านั้น

“ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการแต่ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • - เพื่อให้บริการของบริษัทฯ แก่ผู้ใช้บริการ
 • - เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ความปลอดภัย การตรวจสอบการทุจริต คลังข้อมูล และการสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ
 • - เพื่อการโฆษณาแก่ผู้ใช้บริการ
 • - เพื่อใช้ในการทำความเข้าใจให้ดีว่าผู้ใช้บริการเข้าถึงและใช้บริการของบริษัทฯ อย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบริการของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการตามความประสงค์และความชื่นชอบของลูกค้าอีกทั้งเพื่อการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งพื้นที่ การให้ความช่วยเหลือและการชี้แจงที่ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการและลูกค้ารายอื่น ๆ
 • - เพื่อช่วยบริษัทฯ พัฒนาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้ว
 • - เพื่อทำให้การปรับปรุงโฆษณาและการทำกิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมทางการส่งเสริมการขายที่มีอยู่ใน หรือเกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • - เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือบริหารการปรับปรุงซอฟต์แวร์
 • - เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมในการสำรวจและกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

โปรดสังเกตว่าในกระบวนการที่บริษัทฯ จะให้บริการแก่ผู้ใช้เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่า หรือเพื่อปรับปรุงบริการของบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคล (ในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมไว้) ที่ได้เก็บรวบรวมผ่านบริการใด ๆ ของบริษัทฯ อาจจะอยู่ภายใต้การดำเนินการควบคุมความเป็นส่วนตัวโดยผู้ใช้เอง (ในกรณีที่ทำได้) ซึ่งใช้กับบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ (รวมถึงการดำเนินการในลักษณะของการสรุปข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลหรือการทำข้อมูลเป็นรายบุคคลด้วย)

ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมระหว่างการใช้บริการใด ๆ ของผู้ใช้บริการอาจมีการนำไปดำเนินการเพื่อคำแนะนำในเนื้อหาใด ๆ เป็นการเฉพาะเพื่อแนะนำบริการอื่น ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการหรืออาจนำไปใช้เพื่อการโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้บริการในบริการอื่น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการอาจจะร้องขอให้บริษัทฯ ย้ายหรือจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากบริการใดบริการหนึ่งของบริษัทฯ ไปยังบริการอื่น ๆ ของ บริษัทฯ ในกรณีที่มีช่องทางให้สามารถทำการย้ายข้อมูลดังกล่าวได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ผู้ใช้บริการมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของบริษัทฯ ได้ และผู้ใช้บริการมีสิทธิดำเนินการ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถทำได้จากระบบ รวมถึงผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้ทางบริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ยกเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

 • - เมื่อมีการบังคับตามกฎหมาย หมายศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ
 • - กระทบต่อเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และความมั่นคงของประเทศ
 • - เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ใช้บริการหรือของบุคคลอื่น
 • - ปกป้องความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของบริการของบริษัทฯ

นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการยังมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการถอดถอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล (ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุตัวตนขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและดำเนินการหรือปกป้องสิทธิทางกฎหมาย) เมื่อผู้ใช้บริการพิจารณาว่าเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเมื่อผู้ใช้บริการได้เพิกถอนความยินยอม หรือผู้ใช้บริการอาจร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการถอดถอน ทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อได้

“คุกกี้ (Cookie)” คืออะไร และการใช้ “คุกกี้ Cookie”

การที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปเป็นการบ่งชี้ว่า ผู้ใช้บริการยอมรับให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยี
ที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไป
เก็บไว้ในโปรแกรมเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อทำการเก็บข้อมูลในขณะที่ผู้ใช้บริการ ใช้บริการและ
/หรือมาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ BUGABOO.TV (อ่านรายละเอียดนโยบายคุกกี้ Cookie เพิ่มเติมได้ที่ https://www.bugaboo.tv/cookie-policy)

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการร่วมกับผู้อื่น

นอกจากที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไว้ในนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือตามที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไว้ในกรณีอื่น ๆ บริษัทฯ จะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก
ไม่ว่าเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ อาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปแบ่งปันกับบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่ม รวมถึงพันธมิตรผู้ร่วมทุนและผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับเหมา และตัวแทน (เช่น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลซึ่งจะจัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการแจ้งข้อมูลในนามของบริษัทฯ รวมไปถึงผู้ให้บริการในการแปลงข้อมูลซึ่งให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ และผู้ให้บริการในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งให้ความช่วยเหลือในด้านธุรกิจและการโฆษณาเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ) นอกจากนี้บริษัทฯ อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการใช้บริการของบริษัทฯ โดยในแต่ละกรณี บริษัทฯ จะอนุญาตให้มีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ และ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • - ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
 • - ช่วยเหลือบริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ” ข้างต้น
 • - ดำเนินการตามข้อผูกพันและการบังคับใช้สิทธิของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการ หรือนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือ
 • - ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถทำความเข้าใจและปรับปรุงการบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรวมถึงนำไปใช้และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวนอกเหนือจากที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไว้ตามที่ได้กล่าวมา

ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตให้บุคคลอื่นเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวรรคก่อน บริษัทฯ จะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลอื่นเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องดังต่อไปนี้เท่านั้น

เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และ อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งให้แก่บุคคลข้างต้นได้รับทราบรวมถึงนำมาตรการที่เหมาะสมที่บริษัทฯ ใช้ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลไปปฏิบัติด้วย

ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมแก่บุคคลอื่นตามที่ระบุไว้เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปแบ่งปันหรือโอนให้กับผู้อื่น (รวมทั้งกรณีที่อยู่ในและอยู่นอกเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการ)

ผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ อาจจำเป็นที่จะต้องคงไว้ เก็บรักษาหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

 • - เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • - เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล หมายศาลหรือกระบวนการในทางกฎหมายอื่น ๆ
 • - เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการหรือที่อื่นก็ตาม) หรือ
 • - ในกรณีที่บริษัทฯ เชื่อว่ามีความจำเป็นอันสมควรที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงว่า บริษัทฯ อาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการหรือนโยบายสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้
 • - เพื่อความมุ่งหมายในการปกป้องสิทธิของบริษัทฯ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยหรือสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือผู้ใช้บริการของบริษัทฯ รายอื่น ๆ

ข้อมูลที่จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชน

เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน BUGABOO.TV จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ ยกเว้นอาจเปิดเผยข้อมูลในกรณีพิเศษ เมื่อพิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีผลในการจำแนกการติดต่อการดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้บริการ หรือเป็นเหตุที่ทำให้มีผู้ได้รับความกระทบกระเทือนหรือเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการ จากการแทรกแซงหรือละเมิดสิทธิ์และทรัพย์สินใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับทางราชการ หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน BUGABOO.TV เห็นว่ามีความจำเป็นและสมควร

การถอดถอนสมาชิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล

สมาชิกสามารถแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองทุกเมื่อ ไม่ว่าเมื่อใดที่ผู้ใช้บริการต้องการ ซึ่งการเข้าไปแก้ไขข้อมูลเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน (Password) แต่หากผู้ใช้บริการต้องการถอดถอนการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสบปัญหาใด ๆ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) data-privacy@bugaboo.tv หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2495 7777 ต่อ 711

บริการของบุคคลอื่นที่รวมอยู่ในบริการของบริษัทฯ

บริการของบริษัทฯ อาจมีข้อมูลหรือการเชื่อมต่อผู้ใช้บริการไปยังข้อมูลเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรือบริการอื่น ๆ (รวมถึงเว็บไซต์) ของผู้อื่นได้ ตัวอย่างเช่น

ในบางกรณีผู้ใช้บริการสามารถที่จะแบ่งปันเนื้อหาของผู้ใช้บริการในบริการของบริษัทฯ ผ่านทางบริการของบุคคลอื่น ซึ่งบุคคลอื่นที่จัดให้มีบริการดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ) และอาจจัดส่งคุกกี้มาในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อให้บริการของบุคคลภายนอกสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม

บริษัทฯ อาจจะจัดส่งลิงก์ให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่นนั้นได้

บริการโซเชียลมีเดียหรือบริการอื่น ๆ ของผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นการให้บริการโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือโดยบริษัทฯ ก็ได้ การใช้บริการภายนอกข้างต้น (ไม่ว่าจะเป็นบริการโซเชียลมีเดียหรือบริการอื่นใดก็ตาม) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการมีการส่งให้กับบุคคลภายนอกดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายสิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกนั้น ๆ และข้อกำหนดการใช้บริการ ของบริษัทฯ หรือนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่นำไปใช้บังคับ ดังนั้นกรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวอย่างรอบคอบ

นโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้บังคับกับข้อมูลที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมเท่านั้นและจะไม่นำไปใช้บังคับกับบริการของผู้ให้บริการภายนอกหรือวิธีดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวและบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดในการที่ผู้ให้บริการภายนอกนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปใช้แต่อย่างใด

ข้อจำกัดของผู้เยาว์

ข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงในเว็บไซต์นี้ มีเจตนารมณ์เพื่อผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เนื่องจากบริการของบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม จึงมุ่งเน้นให้บริการแก่บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ มีการวางโครงสร้างทั้งทางกายภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และเพื่อใช้ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บมาได้อย่างถูกต้อง การรักษาความปลอดภัยเหล่านี้มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูลที่บริษัทฯ ได้มาหรือจัดเก็บไว้

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เทคโนโลยีในการเข้ารหัสเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่มีความสำคัญบางอย่างซึ่งผู้ใช้บริการจัดส่งให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการโปรดรับทราบด้วยว่าไม่ว่าบริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการดำเนินการเพียงใด แต่ยังไม่มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ตลอดเวลา โดยที่ระบบและเครือข่ายในการสื่อสารของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อมต่อผู้ใช้บริการในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ อาจเกิดกรณีที่มีการละเมิดมาตรการในด้านการรักษาความปลอดภัยและมีความผิดพลาดซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัทฯ

ความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และการรักษาความลับของข้อมูลของผู้ใช้บริการจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้บังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค ทางด้านการบริหารจัดการ และทางกายภาพที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึง การเปิดเผย การใช้ และการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จะตรวจสอบระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ เป็นประจำเพื่อพิจารณาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ ที่เหมาะสม โปรดทราบว่าถึงแม้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด แต่ก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบหรือป้องกันอันตรายได้อย่างแน่นอน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตลอดอายุการใช้งาน เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้

กฎด้านความปลอดภัย

แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะมอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมในด้านความบันเทิง การศึกษา การเชื่อมต่อ และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ใครก็ตามที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตควรมีความเข้าใจในความปลอดภัยออนไลน์ขั้นพื้นฐาน การสอนพื้นฐานเหล่านี้ให้กับบุตรของผู้ใช้บริการถือเป็นเรื่องที่สำคัญ

 • - ไม่บอก ID บัญชีและรหัสผ่านเมื่อเพื่อนหรือคนแปลกหน้าถาม ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์
 • - ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วันเกิด งานอดิเรก บ้านเกิด หรือโรงเรียนในชื่อผู้ใช้ของตน
 • - ไม่บอกข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองหรือผู้อื่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการแชท
 • - ไม่แชร์ภาพถ่ายของตนเอง ครอบครัว หรือบ้านกับผู้คนที่พบในโลกออนไลน์
 • - ไม่เปิดและลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ส่งมาจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
 • - ไม่ตอบกลับหากได้รับข้อความออนไลน์ที่หยาบคายหรือเป็นการข่มขู่ ล็อกออฟและรายงานกิจกรรมให้ผู้ปกครองทราบ
 • - ไม่มีสิ่งใดที่เขียนลงในเว็บไซต์แล้วจะเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง ให้ใช้ความระมัดระวังกับสิ่งที่เขียนและบุคคลที่เขียนถึง
 • - อย่านัดพบกับ “เพื่อน” ออนไลน์ในความเป็นจริง
 • - เมื่อไม่แน่ใจ: ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองเสมอ หากไม่แน่ใจ ให้ล็อกออฟ

เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการควรทราบ และข้อยกเว้นความรับผิด

กรุณาพิจารณาและระมัดระวังถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในขณะที่ผู้ใช้บริการ Online อยู่ เช่น ในกรณีของ Message Boards, การ Chat, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) , หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลที่อยู่อาศัย เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกเก็บและถูกใช้โดยผู้อื่นได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม หรือสูญหาย เสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด หากกรณีที่มีผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่สมบูรณ์ หรือมีเหตุผลที่ทำให้บริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ บริษัทฯ มีสิทธิ์จะระงับหรือยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการและปฏิเสธจะให้บริการใด ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตได้ การใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศ แก้ไข เพิ่มเติมใด ๆ ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วย

การวัดเรตติงทีวีของนีลเส็น

เว็บไซต์ ch7.com อาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ในการวัดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนีลเส็น ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาด เช่น การวัดเรตติงทีวีของนีลเส็น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ซอฟต์แวร์ของนีลเส็นอาจบันทึกไว้ และเพื่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องนี้

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของการวัดดิจิทัลของนีลเส็นที่ http://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/th/en/optout.html

บริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การใช้บริการบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจถูกปรับปรุงแก้ไขได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่นกระทำการแจ้งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือหากเข้ามาใช้บริการจะมีข้อความแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บนานเท่าไหร่

ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการร่วมกับผู้อื่น” ข้างต้น) บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างไร” ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นไปตามระยะเวลาการเก็บรักษาและความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลสำหรับคำนวณเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง

บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด มีฝ่ายที่ดูแลและจัดเก็บข้อมูลที่ทำงานร่วมกับฝ่ายดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงนโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ มีข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลเป็นไปตามแต่ละแผนธุรกิจ ประกอบไปด้วย รูปแบบของธุรกิจ รูปแบบการบันทึก และรูปแบบการจัดเก็บ

บริษัทฯ คำนวณระยะเวลาการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • - ระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ
 • - เมื่อผู้ใช้บริการ (หรือบุคคลอื่นที่ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ) หยุดการใช้บริการของบริษัทฯ
 • - ระยะเวลาตามสมควรในการจัดเก็บที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ทำตามหน้าที่และข้อตกลงต่าง ๆ
 • - ภายในระยะเวลาที่จำกัดที่อาจมีข้อเรียกร้องเกิดขึ้น
 • - ภายในระยะเวลาการเก็บรักษาที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือได้รับการแนะนำจากผู้ควบคุม ผู้ออกกฎเกณฑ์ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือองค์กรรัฐ
 • - หรือความจำเป็นที่ต้องมีอยู่เพื่อการให้บริการใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการ