เลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบจ่าย 7 ก.พ.2563 ชี้ อยู่ระหว่างรองบประมาณ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศแจ้งว่า เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในรอบการจ่ายเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

โดยกระทรวง อยู่ระหว่างจัดหาแหล่งเงินอื่น เพื่อมาจ่ายให้ก่อน หากมีความคืบหน้าประการใด จะรีบแจ้งโดยเร็ว

#โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

BUGABOONEWS 
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=3650 

TAG : เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเลื่อนจ่าย