บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มีนาคม 2563 เงินเข้าวันไหน เช็กเลย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2563 ยังคงเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางรัฐบาลยังคงมอบเงินอุดหนุนในด้านต่าง ๆ ตามวันต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2563

-เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน (จ่ายผ่านบัตรกับร้านธงฟ้า เงินได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาท/ปี ได้ 300 บาท สูงกว่านั้นได้ 200 บาท) จ่ายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
-ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน (จ่ายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน) 

วันที่ 15 มีนาคม 2563

เงินคืนภาษี5%

วันที่ 18 มีนาคม 2563

-เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (เฉพาะผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด)

-เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (เฉพาะผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด)

BUGABOONEWS

TAG : บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม2563